Posts

Pakikisalo sa ministeryo ni Hesus

Salita ng Diyos, Salita ng Buhay - August 7, 2020

Ano ang binago sa iyo ng Panginoon?

Ano ang pinararami natin sa buhay na ito?

Ano o sino ang kayamanan mo?

Ang Pagliligtas ng Diyos

Habag ang nais ng Panginoon

Pagkalinga ng Diyos

Pusong tulad ng sa bata

Buhay-pananampalataya: may nabago ba sa buhay natin?

Paano natin patitibayin ang ating pananampalataya?

Sa kamatayan may buhay

Good or evil? Take your pick