Posts

Salita ng Diyos, Salita ng Buhay - October 16, 2020

Bibliarasal: Kamatayan at buhay, Sta. Teresa de Avila

Kapistahan ni Sta. Teresita ng Batang si Hesus

Ang kahulugan ng buhay natin

Daan ni Maria tungo kay Hesus

Kailan natin binuhat ang paghihirap ng ating kapwa?

Kailan natin nilapit ang kapwa sa Diyos?

Kailan natin nilapit ang kapwa sa Diyos?

Pakikisalo sa ministeryo ni Hesus

Salita ng Diyos, Salita ng Buhay - August 7, 2020

Ano ang binago sa iyo ng Panginoon?

Ano ang pinararami natin sa buhay na ito?

Ano o sino ang kayamanan mo?